close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PASZPORTY

 •  

  PASZPORTY

   

   

   

   

  • paszport tymczasowy
  • paszport 10-letni biometryczny
  • paszport 10-letni biometryczny i tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny
  • paszport 5-letni dla osoby małoletniej
  • paszport 5-letni dla osoby małoletniej i paszport tymczasowy na czas oczekiwania

   

   

  Linki do stron na których można znaleźć informacje na ten temat, strona dostępna również w wersji angielskiej:

   

  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_paszportowe

   

   

  http://www.msw.gov.pl/portal/pl/380/10165/Informacje_paszportowe.html 

   

   

   

  Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych

   

   

  1. W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  2. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  3. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

   

  - Zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  - Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu. Istnieje możliwość przesłania paszportu pocztą na adres wnioskodawcy. Prośbę taką należy zgłosić w momencie składania wniosku paszportowego, odpowiednio ją argumentując, wypełniając druk który otrzymają Państwo w okienku. W takim przypadku nie będzie możliwości weryfikacji odcisków palców w paszporcie.

   

  - W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”. (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).

   

  - W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

   

  4. Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22 ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

  --------------------------------------------------------------------------------

   

   

  1. Paszport tymczasowy 

   

   

   

  Do uzyskania paszportu tymczasowego na powrót do kraju wymagane są następujące dokumenty:

   

  1. Podanie-kwestionariusz paszportowy w 1 egz. (do pobrania i wypełnienia w urzędzie), wypełniony w pkt.1-15 oraz w polu rysopis, pismem „naśladującym druk". Kwestionariusz powinien być podpisany w polu „podpis wnoszącego podanie" przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu. Podanie o wydanie paszportu dla osoby niepełnoletniej podpisują rodzice (wymagana obecność obojga rodziców). Jeżeli jeden z rodziców jest nieobecny należy przedstawić jego pisemną zgodę poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

   

  2. Odpis aktu urodzenia – „W przypadku gdy jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, należy przedstawić odpis prawomocnego i pozostającego w mocy na dzień składania wniosku, orzeczenia sądu  w tej sprawie (z którego wynika, iż jeden  z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej).”

  * lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (wydany w ciągu ostatnich trzech miesiącach) należy przedstawić wówczas, gdy nie nastąpiło uznanie lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek. W przypadku kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” (tj. jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi"). W tym przypadku nie wymaga się w sprawie paszportowej zgody ojca dziecka, gdyż z przepisu tego wynika, iż nie nastąpiło uznanie dziecka przez ojca ani ojcostwo jego nie zostało ustalone. W sytuacji tej  zgodę na wydanie paszportu / paszportu tymczasowego wyraża jedynie matka dziecka.

   

  3. Aktualną fotografię w kolorze, o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Szczegóły dotyczące formatu fotografii dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP

  http://www.msw.gov.pl/ftp/pdf/plakat_nowe_zdjecia_do_paszportu.pdf

   

  4. Oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu (druki można pobrać w urzędzie konsularnym).

   

  5. Dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, poprzedni paszport).

   

  Należy wnieść opłatę paszportową GOTÓWKĄ W KASIE WYDZIAŁU KONSULARNEGO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU:

  40 EURO - wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju;

  30 EURO - wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju dla dzieci 0-18 roku życia (uczącej się młodzieży i studentów do 26 lat), emerytów (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego);

  0 EURO - wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju dla osób w wieku powyżej 70 lat, z powodu zmiany wyglądu osób odbywających długotrwałe leczenie, wad technicznych paszportu, dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę za granicą;

   

  UWAGA:

   

  Do czasu wniesienia należnej opłaty paszportowej sprawa nie będzie rozpatrywana.

  ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE.  Istnieje możliwość przesłania paszportu pocztą na adres wnioskodawcy. Prośbę taką należy zgłosić w momencie składania wniosku paszportowego, odpowiednio ją argumentując, wypełniając druk który otrzymają Państwo w okienku. Dodatkowa opłata za przesłanie paszportu - 8 euro.

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

  W momencie odbioru paszportu należy przedłożyć dotychczas posiadany paszport celem jego anulowania.

   

  W celu uzyskania pełniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem paszportowo-wizowym Wydziału Konsularnego- tel. +32 (0)2 73 90 125

   

   

  2. Paszport 10-letni biometryczny

   

   

   Do uzyskania paszportu biometrycznego 10-letniego wymagane są następujące dokumenty:

   

  1. Podanie-kwestionariusz paszportowy - 1 egz. (do pobrania i wypełnienia w urzędzie), wypełniony w pkt. 1-15 oraz w polu rysopis, czytelnym pismem „naśladującym druk". Kwestionariusz powinien być podpisany w polu podpis wnoszącego podanie oraz w ramce pod zdjęciem przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu (podpis ten nie może dotykać ani przecinać ramki).

  Podanie – kwestionariusz paszportowy o wydanie paszportu dla osoby niepełnoletniej – w ramce pod zdjęciem podpis składa osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, w wypadku dzieci do lat 13 ramka pozostaje pusta.

   

  2.  Aktualną fotografię w kolorze, o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Dalsze szczegóły dotyczące formatu fotografii dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP

  http://www.msw.gov.pl/ftp/pdf/plakat_nowe_zdjecia_do_paszportu.pdf

   

   

  3.  Odpis aktu urodzenia wydany przez polski USC (w przypadku gdy osoba wnioskuje o swój pierwszy paszport; dotyczy to również osób urodzonych za granicą).

  - osoby od 13 do 18 roku życia – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy) należy przedstawić wówczas, gdy nie nastąpiło uznanie lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek. W przypadku gdy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” (tj. jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi"). Wówczas nie wymaga się w sprawie paszportowej zgody ojca dziecka, gdyż z przepisu tego wynika, iż nie nastąpiło uznanie dziecka przez ojca ani ojcostwo jego nie zostało ustalone. W sytuacji tej  zgodę na wydanie paszportu / paszportu tymczasowego wyraża jedynie matka dziecka.

   

  4.  Akt małżeństwa wydany przez polski USC (dotyczy to również osób, które zawarły związek małżeński za granicą).

   

  5.  Obecność obojga rodziców przy składaniu wniosku dla osoby małoletniej poniżej 18 roku życia lub wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (obecność jednego z nich w Wydziale Konsularnym). W przypadku gdy jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, należy przedstawić odpis prawomocnego i pozostającego w mocy na dzień składania wniosku, orzeczenia sądu  w tej sprawie (z którego wynika, iż jeden  z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej).” W przypadku braku możliwości osobistego przybycia do urzędu jednego z rodziców, należy przedstawić jego pisemną zgodę poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie o zgodzie na wydanie paszportu dziecku przed urzędnikiem konsularnym.

   

  6.  Należy przedłożyć poprzedni paszport, a w przypadku jego utraty „Zgłoszenie o utracie paszportu" oraz inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

   

  Wnioski na paszport 10-letni biometryczny przyjmowane są z elektronicznym odciskiem palców wskazujących obu rąk.

   

  Należy wnieść opłatę paszportową GOTÓWKĄ W KASIE WYDZIAŁU KONSULARNEGO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

  110 EURO - pełna opłata paszportowa;

  55 EURO - opłata paszportowa dla dziecka w wieku 13-16 lat, uczącej się młodzieży i studentów do 26 lat, emerytów, rencistów, inwalidów oraz małżonków będących na ich utrzymaniu, kombatantów - po okazaniu stosownego dokumentu;

  0 EURO - paszporty dla osób w wieku powyżej 70 lat wydawane są bezpłatnie;

  330 EURO - w przypadku zawinionej utraty paszportu 10-letniego

  0 EURO - wykreślenie dziecka z paszportu;

   

  Czas oczekiwania na wydanie paszportu 10-letniego - około 1,5 miesiąca.

   

  UWAGA:

   

  Do czasu wniesienia należnej opłaty paszportowej sprawa nie będzie rozpatrywana!

  Dokument paszportowy odebrać można jedynie w urzędzie konsularnym, w którym złożono wniosek i należy to zrobić osobiście. Przy odbiorze paszportu następuje weryfikacja danych osobowych i biometrycznych.

  Istnieje możliwość przesłania paszportu pocztą na adres wnioskodawcy. Prośbę taką należy zgłosić w momencie składania wniosku paszportowego, odpowiednio ją argumentując, wypełniając druk który otrzymają Państwo w okienku. W takim przypadku nie będzie możliwości weryfikacji odcisków palców w paszporcie. Dodatkowa opłata za przesłanie paszportu - 8 euro.

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych;

  Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych;

  W momencie odbioru paszportu należy przedłożyć dotychczas posiadany paszport celem jego anulowania.

   

  Celem uzyskania pełniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem paszportowo-wizowym w Konsulacie (tel.: +32 (0)2 73 90 125)

   

  Zagraniczne akty małżeństwa lub urodzenia należy zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Dokładne informacje dotyczące rejestracji w/w dokumentów można uzyskać w dziale prawnym Wydziału Konsularnego (tel.: +32 (0)2 73 90 123)

   

   

  3. Paszport 10-letni biometryczny i tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny

   

  Do uzyskania paszportu biometrycznego 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania wymagane są następujące dokumenty:

   

  2 wypełnione kwestionariusze paszportowe (do pobrania i wypełnienia w urzędzie) oraz dokumenty wymienione przy paszporcie 10-letnim BIOMETRYCZNYM.

   

  Należy wnieść opłatę paszportową GOTÓWKĄ W KASIE WYDZIAŁU KONSULARNEGO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU:

  125 EURO paszport 10 – letni i tymczasowy

  70 EUR paszport 10 – letni i tymczasowy dla młodzieży do 18 roku życia i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej

  15 EURO - opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na wydanie paszportu 10-letniego; (dla dzieci, młodzieży i dorosłych);

  0 EURO - paszporty dla osób w wieku powyżej 70 lat wydawane są bezpłatnie;

   

  UWAGA:

   

  Do czasu wniesienia należnej opłaty paszportowej sprawa nie będzie rozpatrywana;

  Dokument paszportowy odebrać można wyłącznie w urzędzie konsularnym, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze paszportu następuje weryfikacja danych osobowych i biometrycznych;

  Istnieje możliwość przesłania paszportu pocztą na adres wnioskodawcy. Prośbę taką należy zgłosić w momencie składania wniosku paszportowego, odpowiednio ją argumentując, wypełniając druk który otrzymają Państwo w okienku. W takim przypadku nie będzie możliwości weryfikacji odcisków palców w paszporcie biometrycznym. Dodatkowa opłata za przesłanie paszportu - 8 euro.

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych;

  Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych;

  W momencie odbioru paszportu należy przedłożyć dotychczas posiadany paszport celem jego anulowania;

   

  Celem uzyskania pełniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z  działem paszportowo-wizowym Wydziału Konsularnego (tel.: +32 (0)2 73 90 125)

   

  Zagraniczne  akty małżeństwa  lub urodzenia należy zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Dokładne informacje dotyczące rejestracji w/w dokumentów można uzyskać w dziale prawnym Konsulatu. Tel.: +32 (0)2 73 90 123

   

   

   

  4. Paszport 5-letni biometryczny dla osoby małoletniej

   

  Dziecko w wieku powyżej 6 lat musi być obecne przy składaniu wniosku, ale nie składa odcisków palców.

  Dziecko w wieku powyżej 12 roku życia składa odciski palców.

   

  Do uzyskania paszportu biometrycznego 5-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania wymagane są następujące dokumenty:

   

  1.Poprzedni paszport, jeśli był wydany - do wglądu i anulowania przy odbiorze nowego;

   

  2.Podanie-kwestionariusz paszportowy z danymi dziecka (do pobrania i wypełnienia w urzędzie), zawierający pisemną zgodę obojga rodziców na wydanie dziecku polskiego paszportu, podpisy złożone w obecności konsula. W przypadku braku możliwości osobistego przybycia do urzędu jednego z rodziców, należy przedstawić jego pisemną zgodę poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;

   

  3.Polski odpis akt urodzenia (odpis zupełny jeśli dziecko nie zostało uznane przez ojca)

  Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy) należy przedstawić wówczas, gdy nie nastąpiło uznanie lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek. W przypadku kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi"). Wówczas nie wymaga się w sprawie paszportowej zgody ojca dziecka, gdyż z przepisu tego wynika, iż nie nastąpiło uznanie dziecka przez ojca ani ojcostwo jego nie zostało ustalone. W sytuacji tej  zgodę na wydanie paszportu / paszportu tymczasowego wyraża jedynie matka dziecka.

   

  - „W przypadku gdy jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, należy przedstawić odpis prawomocnego i pozostającego w mocy na dzień składania wniosku orzeczenia sądu  w tej sprawie (z którego wynika, iż jeden  z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej).”

   

  4.Aktualna fotografia biometryczna (kolorowa – informacja:

  http://www.msw.gov.pl/ftp/pdf/plakat_nowe_zdjecia_do_paszportu.pdf

   

   

  5.Ważne paszporty polskie lub polskie dowody osobiste obojga rodziców (chyba, że jedno z rodziców posiada inne obywatelstwo wtedy legitymuje się paszportem lub dowodem osobistym wydanym przez swój kraj).

   

  Opłatę za paszport dla dziecka należy wnieść GOTÓWKĄ W KASIE WYDZIAŁU KONSULARNEGO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU.

   

  Wydanie paszportu tymczasowego dla małoletniego, 

   

  UWAGA: PASZPORTY 5-LETNIE BIOMETRYCZNE DLA DZIECI OD 0 DO 13 ROKU ŻYCIA

   

  Od dnia 11 sierpnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 25 maja br. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2012, poz. 798). W związku z powyższym dzieci poniżej 5 roku życia mogą otrzymać paszporty biometryczne na okres 5 lat. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania takiego paszportu jest posiadanie przez małoletniego polskiego odpisu aktu urodzenia oraz numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, przy sprawie paszportowej jest on nadawany bezpłatnie).

  30 EURO – dziecko 0 – 18 lat

   

  UWAGA:

   

  Do czasu wniesienia należnej opłaty paszportowej sprawa nie będzie rozpatrywana;

  Dokument paszportowy odebrać można jedynie w urzędzie konsularnym, w którym złożono wniosek;

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Przy odbiorze paszportu następuje weryfikacja danych osobowych i biometrycznych (dziecko, które składało odciski palców powinno przyjść w celu ich weryfikacji).

  ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE.  Istnieje możliwość przesłania paszportu pocztą na adres wnioskodawcy. Prośbę taką należy zgłosić w momencie składania wniosku paszportowego, odpowiednio ją argumentując, wypełniając druk który otrzymają Państwo w okienku. W takim przypadku nie będzie możliwości weryfikacji odcisków palców w paszporcie (jeżeli były pobierane). Dodatkowa opłata za przesłanie paszportu - 8 euro.

  Małoletni, którzy ukończyli 6 lat, muszą być obecni w urzędzie konsularnym w celu weryfikacji odcisków palców (paszport biometryczny), w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych;

  W momencie odbioru paszportu należy przedłożyć dotychczas posiadany paszport celem jego anulowania;

   

  Celem uzyskania pełniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem paszportowo-wizowym Wydziału Konsularnego (tel.: +32 (0)2 73 90 125)

   

   

  5. Paszport 5-letni biometryczny dla osoby małoletniej i paszport tymczasowy na czas oczekiwania

   

  Do uzyskania paszportu biometrycznego 5-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania wymagane są następujące dokumenty:

   

  2 wypełnione kwestionariusze paszportowe (do pobrania i wypełnienia w urzędzie) oraz dokumenty wymienione przy paszporcie 5 -letnim biometrycznym.

  Należy wnieść opłatę paszportową GOTÓWKĄ W KASIE WYDZIAŁU KONSULARNEGO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU:

  50 EURO - paszport  5 – letni biometryczny i tymczasowy

  15 EURO - opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na wydanie paszportu 5 – letniego biometrycznego;

   

  Dziecko w wieku powyżej 6 lat musi być obecne przy składaniu wniosku, ale nie składa odcisków palców.

  Dziecko w wieku powyżej 12 roku życia składa odciski palców

   

   

  UWAGA:

   

  Do czasu wniesienia należnej opłaty paszportowej sprawa nie będzie rozpatrywana.

  Dokument paszportowy odebrać można wyłącznie w urzędzie konsularnym, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze paszportu następuje weryfikacja danych osobowych i biometrycznych.

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Przy odbiorze paszportu następuje weryfikacja danych osobowych i biometrycznych (dziecko, które składało odciski palców powinno przyjść w celu ich weryfikacji).

  Istnieje możliwość przesłania paszportu pocztą na adres wnioskodawcy. Prośbę taką należy zgłosić w momencie składania wniosku paszportowego, odpowiednio ją argumentując, wypełniając druk który otrzymają Państwo w okienku. W takim przypadku nie będzie możliwości weryfikacji odcisków palców w paszporcie (jeżeli były pobierane). Dodatkowa opłata za przesłanie paszportu - 8 euro.

  W momencie odbioru paszportu należy przedłożyć dotychczas posiadany paszport celem jego anulowania.

   

  Celem uzyskania pełniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem paszportowo-wizowym Wydziału Konsularnego (tel.: +32 (0)2 73 90 125).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: