close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DODATKOWE

 •  

   

   

   


  W Belgii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu dodatkowych szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-35 EUR, doba pobytu w szpitalu - ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług medycznych. Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mają - w nagłych wypadkach - prawo do korzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na którego podstawie osoby przybywające w celach turystycznych mogą korzystać w Belgii z opieki medycznej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a w przypadku podjęcia pracy - odpowiedni formularz serii E. Szczegółowe informacje: www.nfz.gov.pl.

  Zwrot kosztów leczenia. Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi najpierw pokryć w całości koszty świadczeń medycznych, a następnie ubiegać się o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Nie pokrywa się kosztów wezwania i przyjazdu karetki do wypadku przy pracy. Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje większość kosztów, a opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Składając wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów leczenia (w przypadku legalnego pobytu na podstawie karty pobytowej i karty pracy), należy dołączyć do wniosku oryginał wydanego przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. W przypadku korzystania z leczenia podczas pobytu turystycznego (na podstawie EKUZ), o zwrot kosztów świadczeń medycznych (pomniejszony o udział własny pacjenta) wystąpuje się po powrocie do Polski, składając wniosek i oryginały rachunków, kserokopie recept - do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Dodatkowe informacje na temat ubezpieczeń leczniczych uprawniających do korzystania z pomocy medycznej w Belgii można uzyskać:
   

  • na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl;
  • w belgijskich biurach regionalnych pomocniczej kasy chorych (Casse auxiliare d'assurance maladie-invalidité/Hulpas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering);
  • w biurach lokalnych belgijskich kas chorych (mutualité/ziekenfonds);
  • w belgijskiej instytucji łącznikowej:
   Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)/ Rijksinstitut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
   Avenue de Tervuren 211
   1150 Bruxelles
   Tel.: +32 (0)2 739 71 11
   Fax: +32 (0)2 739 72 91
   bib@inami.be.

  Koszty transportu sanitarnego - można ubiegać się o zwrot kosztów transportu sanitarnego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 27 grudnia 2007 w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. z 2007, nr 249, poz. 1867). Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania zgody przez Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia na pokrycie kosztów transportu: do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju - najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. Wniosek (wzór wniosku określa zał. nr 2 do rozporządzenia) o pokrycie kosztów transportu składa się do Prezesa NFZ, za pośrednictwem właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. Do wniosku należy dołączyć: szczegółowe rozpoznanie kliniczne, opis aktualnego stanu zdrowia, prawdopodobny zakres i czas trwania leczenia oraz wstępny kosztorys leczenia. Prezes NFZ w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wniosku przez Oddział Funduszu oraz po sprawdzeniu dokumentów, wydaje zgodę na pokrycie kosztów transportu albo odmawia wydania zgody i doręcza decyzję osobie składającej wniosek oraz przesyła decyzje do właściwego oddziału NFZ.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: