close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY EMERYTALNE

 •  

  1. Podstawa prawna:
   

  • - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DZ.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 111, z późniejszymi zmianami)
  • - rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 1408/71 i 574/72 (Dz. Urz. WE L 159 z 5 lipca 1971 r., Dz. Urz. WE L 74 z 27 marca 1972 r.).


  2. Zasady:


  Prawo Unii Europejskiej nie wprowadza jednolitych warunków nabywania prawa doświadczeń emerytalno-rentowych i pozostawia kwestię określenia warunków nabycia świadczeń prawu poszczególnych państw. Zgodnie z polskim prawem uprawnienie do nabycia świadczeń emerytalnych nie jest uzależnione od posiadanego obecnie obywatelstwa lub miejsca stałego zamieszkania. Polska ustawa uzależnia możliwość przyznania świadczeń emerytalnych od spełnienia dwóch warunków:

  • - posiadania odpowiedniego okresu ubezpieczenia (w tym przepracowanego w kraju należącym do Unii Europejskiej). Okres ten wynosi 15-20 lat dla kobiet oraz 20-25 lat dla mężczyzn,
  • - osiągnięcia wieku emerytalnego (co do zasady - wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - w wielu wypadkach obowiązują jednak inne granice wiekowe, gdy praca w wielu zawodach wiązała się ze szczególnymi uprawnieniami).

  Koordynacja zasad przyznawania emerytur i rent polega na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych na terytorium państw członkowskich.


   

  3. Procedura:
   

  • - osoby zamieszkałe w Polsce: zgodnie z art. 116, pkt. 1 oraz pkt. 3 w/w ustawy wniosek o przyznanie emerytury składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tj. ZUS) właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce osobiście lub za pośrednictwem swojego płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
  • - osoby zamieszkałe w Belgii: odpowiednie wnioski powinny być składane we właściwym ze względu na zamieszkanie biurze Office National des Pensions - ONP (informacje o oddziałach ONP znajdują się na stronie internetowej http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/index.htm).

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: