close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UTRATA BELGIJSKIEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

 •  

  Potwierdzanie danych zawartych w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym belgijskim dowodzie rejestracyjnym pojazdu


  Zgodnie z informacją uzyskaną z DIV - jednostką organizacyjną odpowiedzialną za rejestrację i oznaczanie pojazdów w Królestwie Belgii, począwszy od października 2009r. nastąpiła zmiana zasad dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dokumencie (dowodzie rejestracyjnym), a niezbędnych do rejestracji pojazdu poza granicami Belgii.

  Stosownie do aktualnie obowiązującej procedury Konsul nie może uzyskać, ani też pośredniczyć w uzyskaniu, zaświadczenia wystawionego przez władze belgijskie.

  Stosowne poświadczenie wydawane będzie przez stronę belgijską jedynie na prośbę skierowaną przez polski organ właściwy do rejestracji pojazdów, np. Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta, którzy prowadzą postępowanie w sprawie zarejestrowania na terytorium RP konkretnego pojazdu, którego zaświadczenie ma dotyczyć.

   

  Dane kontaktowe, podane przez stronę belgijską, pod które polski organ właściwy do rejestracji pojazdów kierować winien zapytanie:

  e-mail:
  request.div@mobilit.fgov.be

  Adres:
  DIV - Services Litiges
  rue du Progrès 56 
  1210 Bruxelles
  Belgia

  Fax:
  +32 (0)2 277 40 22

   


   

  Podstawa prawna


  Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

  Art. 72. 1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:

  (...)
  5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
  (...)

  4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów

  (Dz. U. z 2007r. nr186, poz.1322 z późn. zm.)

  § 3 ust. 4a. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzież, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:

  • 1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, oraz
  • 2) zaświadczenia wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzająca zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.

          ust. 4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ rejestrujący, zgodnie z §2 ust. 12a, może skierować zapytanie dotyczące utraconego, skradzionego lub zagubionego dowodu rejestracyjnego o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.

          ust. 4c.W przypadku, o którym mowa w ust 4a, jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych
  w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenia z organu za granicą zastępuje zaświadczenie,

  o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.

   Dyrektywa Rady nr 1999/37/CE z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie dokumentów rejestracji pojazdów.

  art.5       1. Do celów identyfikacji pojazdów w ruchu drogowym, Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby kierowca posiadał przy sobie część I świadectwa rejestracji.

                  2. W celu ponownej rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego w innym Państwie Członkowskim, właściwe organy wymagają przedłożenia części I poprzedniego świadectwa rejestracji
   w każdym przypadku oraz przedłożenia części II, jeżeli została ona wydana. Organy te wycofują część (części) poprzednio wydanego świadectwa rejestracji i zachowują te ostatnie przez minimum sześć miesięcy. W terminie dwóch miesięcy powiadamiają organy Państwa Członkowskiego, które dostarczyło świadectwo, o jego wycofaniu. Wycofane świadectwo zostaje zwrócone tym organom, na ich wniosek, w terminie sześciu miesięcy od jego wycofania.

   W przypadku, gdy świadectwo rejestracji składa się z części I i II, i brakuje części II, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym złożono wniosek o nową rejestrację, mogą, w wyjątkowych przypadkach, podjąć decyzję o ponownej rejestracji pojazdu, lecz jedynie po otrzymaniu potwierdzenia, pisemnego lub poprzez środki elektroniczne, od właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym pojazd był wcześniej zarejestrowany, że wnioskodawca jest uprawniony do ponownej rejestracji pojazdu
  w innym Państwie Członkowskim.

   Stan prawny na dzień sporządzenia informacji, tj. 22 października 2009r.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: